09039833345

 

سوسک ها چقدر زنده میمانند؟

مدت زمان چرخۀ زندگی سوسک ها وابسته به گونه و نوع آنها است. همه سوسک ها زندگی را به عنوان تخم هایی که در داخل کیسه ای معروف به اوتِکا حمل میشوند شروع میکنند. سوسک ها در حالی که تبدیل به بزرگ سال میشوند, مراحل مختلف رشد را پشت سر میگذارند. در هر یکبار, یک سوسک مونث شاید 14 الی 36 عدد تخم بگذارد, مدت تخم خوابی میتواند چیزی بین 24 الی 215 روز طول بکشد.

سوسک های مونث طولانی تر از سوسک های مذکر زنده میمانند, بعضی از آنها به مدت دو سال زنده میمانند. سوسک هایی که به عنوان حیوان خانگی نگه داری میشوند, بیشتر هم زنده مانده اند. بیشتر از 4500 گونه ی مختلف از سوسک ها در اطراف دنیا وجود دارد. بیایید به چرخه ی زندگی تعدادی از گونه های رایج آن ها نگاهی بیندازیم.  

چرخه ی زندگی سوسک آلمانی

چرخه حیات سوسک آلمانی

این سوسک ها بیشترین تعداد تولید مثل را دارند. یک سوسک مونث آلمانی تقریبا بین 20 الی 40 تخم در هر یکبار میگذارد, با دوره تختم خوابی 28 روزه. آنها 4 یا 5 بار به کلی در طول زندگی اش تخم گذاری میکند. این تقریبا 200 عدد سوسک نوزاد میشود. سوسک های آلمانی قبل از رسیدن به بلوغ 6 مرحله رشد را پشت سر میگذارند. مدت زمان رشد آنها به صورت متوسط 103 روز طول میکشد. مدت زمان زندگی جنث مونث و مذکر آنها کمتر از 200 روز است.

چرخه ی زندگی سوسک آمریکایی

 

چرخه حیاط سوسک آمریکایی

 

سوسک های آمریکایی بزرگترین سوسک های آلوده کننده خانه هستند. یک سوسک آمریکایی مونث میتواند در هر یکبار 16 تخم بگذارد و 14 بار در طول زندگی اش تخم میگذارد با تخم خوابی به مدت 44 روز. تقریبا 224 سوسک نوزاد میشود. سوسک های آمریکایی 10 الی 13 مرحله رشد را پشت سر میگذارند تا به سن بلوغ برسند؛ این روند معمولا 600 روز طول میکشد. جنث های مونث میتوانند تا 362 روز زنده بمانند, در حالی که جنث های مونث شان میتوانند تا 700 روز زنده بمانند.

چرخه ی زندگی سوسک خاوری (یا شرقی)

این سوسک ها به هوا های سرد عادت دارند و عادت دارند در مکان هایی زندگی کنند که دما بین 20 الی 28 درجه سانتی گراد باشد. آنها قادر به تخم گذاشتن در دمای پایین تر از 15 درجه سانتی گراد نیستند. یک جنث مونث تقریبا در هر یکبار 16 تخم میگذارد و در طول زندگی شان 8 بار تخم میگذارد-تقریبا 128 سوسک نوزاد-با مدت زمان تخم خوابی 60 روز. آنها 10 مرحله رشد را قبل از رسیدن به بلوغ پشت سر میگذارند و این روند شان ممکن است تا 589 روز طول بکشد. جنث های مونث شان معمولا تا 180 روز زنده میمانند و جنث های مذکر نیز تا 160 روز.

سوسک ها یکی از قدیمیترین حشرات زندۀ روی زمین هستند. چرخه ی زندگی آنها نقش مهمی در توانایی نجات یافتن و تولید مثل کردنشان دارد. آیا میتوانید 200 خواهر و برادر برای خود تصور کنید که همه در یک سال به دنیا آمده اند؟ یک خانواده بسیار پر جمعیت و بزرگی میشد.

 

 

 

لینک :

https://www.terminix.com/pest-control/cockroaches/life-cycle/

 

مقالات مرتبط